Prijave i upisi na prijediplomski studij u akademskoj godini 2023./2024.

Prijave

Preduvjeti upisa

 1. Za upis u I. godinu studija mogu se prijaviti pristupnici koji su završili srednju četverogodišnju školu i položili državnu maturu.
 2. Za pristupnike koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine (bez položene državne mature) postoje posebni kriteriji za upis i posebne kvote za upis (izvanredni studenti).

Svi pristupnici (kategorija A i B) prijediplomskih studija Pomorska nautika, Brodostrojarstvo, Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije i Pomorske tehnologije jahta i marina, moraju ispuniti i uvjet da su zdravstveno sposobni za studij pomorstva, koji se dokazuje liječničkim uvjerenjem Medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za upis na studij ili Svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade broda, brodica i jahti RH, a predaje se prilikom upisa na Fakultet.

REDOVITI IZVANREDNI UKUPNO
Naziv studija u sustavu državne mature UKUPNO (redoviti) u sustavu državne mature bez položene državne mature UKUPNO (izvanredni) redoviti i izvanredni
Pomorska nautika
65 65 20 3 23 88
Brodostrojarstvo
35 35 15 2 17 52
Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
33 33 6 2 8 41
Pomorske tehnologije jahta i marina 30 30 5 2 7 37
Pomorski menadžment
40 40 10 2 12 52
UKUPNO
203 203 56 11 67 270

Upisi

Upisi svih pristupnika (kategorija „A“ i kategorija „B“) koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote u I. godinu prijediplomskog studija obavljat će se putem web aplikacije na linku: https://upisi.pfst.hr/online/brucosi

21. srpnja (petak) i 24. srpnja (ponedjeljak) 2023. godine od 8:00 do 15:00 sati.


Račun s uplatnicom za plaćanje administrativnih troškova bit će pristupnicima dostavljen u četvrtak, 20. srpnja 2023. na adresu elektroničke pošte s kojom se kandidat/kandidatkinja prijavio/la u sustav državne mature.

Pristupnici koji plaćaju školarinu (redoviti studenti koji u akademskoj godini 2023./2024. treći put, odnosno više od tri puta, upisuju prvu godinu studija i izvanredni studenti) dužni su platiti puni iznos participacije u troškovima studija (školarina) u iznosu od 1061,78€.

Školarina se plaća na IBAN fakulteta HR2324070001100059179, model HR00, poziv na broj primatelja OIB (pristupnika), opis plaćanja Školarina za ag 23/24.

Nakon izvršene uplate administrativnih troškova (53,09 €) i školarine (1061,78 €) pristupnici trebaju obaviti on-line prijavu (popuniti tražene podatke i priložiti dokumente). Dokumentaciju je poželjno pripremiti unaprijed u formatima PDF, JPG ili PNG

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

 1. izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
 2. jedna fotografija (veličina 35mm x 45 mm)
 3. preslik važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati). Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba priložiti potvrdu o prebivalištu
 4. dokaz o uplati administrativnih troškova upisa na studij u iznosu od 53,09 €, (upisninu plaćaju redoviti i izvanredni studenti).
 5. redoviti studenti koji treći, odnosno više od tri puta upisuju I. godinu studija te izvanredni studenti trebaju priložiti i dokaz o uplati školarine u iznosu od 1061,78€
 6. za sve studije osim studija Pomorski menadžment liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za studij pomorstva ili Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade broda, brodica i jahti RH.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u ljetnom roku, a ne upotpune prijavu do isteka termina za upis, gube pravo upisa.

Upisnina i školarina

Troškovi upisa (upisnina) u I. godinu studija iznose 53,09 €. Troškovi školarine iznose 1061,78 €.

Račun s uplatnicom za plaćanje upisnine bit će pristupnicima dostavljen u četvrtak, 20. srpnja 2023. na adresu elektroničke pošte s kojom se kandidat/kandidatkinja prijavio/la u sustav državne mature.

VAŽNO!!!
Bitno je da se uplata obavi s podacima na dostavljenom računu! Uplatu ne obavljati prije nego se dobije račun od strane Pomorskog fakulteta!

Pristupnici koji plaćaju školarinu (redoviti studenti koji u akademskoj godini 2023./2024. treći, odnosno više od tri puta upisuju I godinu studija i izvanredni studenti) dužni su platiti puni iznos participacije u troškovima studija (školarina) u iznosu od 1061,78 €. Školarina se plaća na IBAN fakulteta HR2324070001100059179, model HR00, poziv na broj primatelja OIB (pristupnika), opis plaćanja Školarina za ag 23/24.

Školarinu plaćaju:

 • redoviti studenti koji u akademskoj 2023./2024. treći, odnosno više od tri puta upisuju I. godinu studija te
 • izvanredni studenti.

Školarina se plaća jednokratno.

UPISI ZA PRISTUPNIKE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-a (KATEGORIJA „A“)

Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Pomorskom fakultetu u Splitu (pristupnici kategorije A) obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Kriteriji za sastavljanje rang liste

Rang-lista za upis na pojedine studije Fakulteta sastavlja se prema bodovima na temelju vrednovanja:

 1. uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju,
 2. položenih ispita na državnoj maturi te
 3. posebnih postignuća.
OCJENE IZ SREDNJE ŠKOLE
Prosjek svih ocjena30,00%
DRŽAVNA MATURA
Hrvatski jezik 20,00 %
MatematikaRazina B20,00 %
Strani jezikRazina B20,00 %
Izborni predmet,(nije uvjet): fizika, informatika*10,00 %
POSEBNA POSTIGNUĆA
Završena srednja pomorska škola ili završen program tehničara za brodostrojarstvo10,00 %
1. do 3. mjesto na državnim
natjecanjima iz predmeta matematika, fizika, informatika i engleski jezik
5,00 %
Sportaši od 1. do 3. kategorije5,00 %

* Fizika se vrednuje za upis na studije: Pomorska nautika, Brodostrojarstvo i Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije.

* Informatika se vrednuje za upis na studije: Pomorskog menadžmenta i Pomorske tehnologije jahta i marina.

Pristupnici koji imaju dokaz o posebnim postignućima (završena srednja pomorska škola ili završen program tehničara za brodostrojarstvo) bit će evidentirani putem NISpVU-a.

UPISI ZA PRISTUPNIKE KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PRIJE 2010. GODINE

Pristupnici su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine (bez položene državne mature) mogu se prijaviti za upis u okviru planirane kvote, ali samo u statusu izvanrednog studenta.

Pravo prijave imaju pristupnici koji su završili srednju školu u trajanju od četiri godine te položili završni ispit (maturu). Svi pristupnici za upis obvezni su prijaviti se za razredbeni postupak. Razredbenim postupkom utvrđuje se rang lista pristupnika.

Kriteriji za sastavljanje rang liste

Pojedine komponente postupka donose sljedeći broj bodova:

I. Postignut uspjeh u srednjoj školi:

 1. prema prosječnom uspjehu svih godina srednje škole + uspjeh na završnom ispitu:
  • - odličan uspjeh 35 bodova (prosjek od 4,50 do 5,00)
  • - vrlo dobar uspjeh 25 bodova (prosjek od 3,50 do 4,49)
  • - dobar uspjeh 10 bodova (prosjek od 2,50 do 3,49)
  • - dovoljan uspjeh 5 bodova (prosjek do 2,49)
   
 2. prema ocjenama iz sljedećih predmeta (za sve srednje škole): Hrvatski jezik, Matematika i Fizika.
  • - odličan 15 bodova (prosjek od 4,50 do 5,00)
  • - vrlo dobar 10 bodova (prosjek od 3,50 do 4,49)
  • - dobar 5 bodova (prosjek od 2,50 do 3,49)
  • - dovoljan 2 boda (prosjek do 2,49)

II. Pristupnik koji je završio srednju pomorsku školu ima pravo na dodatnih 10 bodova.

III. Pristupnik koji je postigao uspjeh na državnim natjecanjima iz predmeta: Hrvatski jezik, Matematika ili Fizika, ima pravo na dodatnih 30 bodova.

IV.Pristupnik koji ima položen časnički ispit ima pravo na dodatnih 20 bodova.

Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak predaju se Studentskoj službi 10. i 11. srpnja 2023. na Fakultetu, Ruđera Boškovića 37.

Pristupnik je dužan predati prijavu na razredbeni postupak do gore navedenog datuma.

Pristupnici su dužni popuniti ova dva obrasca :

Uz popunjene obrasce pristupnici trebaju priložiti:

 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili preslik),
 • svjedodžbu o završnom ispitu (izvornik ili preslik),
 • nakon prijave putem adrese elektroničke pošte biti će dostavljeni podaci za plaćanje troškova razredbenog postupka u iznosu od 13,27 €.
 • pristupnici koji su sudjelovali na državnim natjecanjima iz predmeta: Hrvatski jezik, Matematika ili Fizika dostavljaju dokaz o postignutom uspjehu,
 • Dokaze o eventualno položenom časničkom ispitu.

Nepravodobne i nepotpune prijave isključuju se iz daljnjeg postupka.

Rezultati razredbenog postupka

Rezultati razredbenog postupka (privremena rang lista pristupnika) objavit će se na Oglasnoj ploči i službenoj Internet stranici Fakulteta 13. srpnja 2023. u 12 sati.

Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti dekanu Fakulteta u roku od 24 sata od objave rezultata.

Kontakt

Tel: +385 (0)21 619-415
Tel.2: +385 (0)21 619-416

referada.prijediplomski@pfst.hr

Naša adresa

Ruđera Boškovića 37,
21000 Split

Pogledaj na Google karti